Webinar

Sammanfattande ord från Rundabordssamtal, Den nya AI eran- 2024, trender, teknik och policys den 27e november 2023

Några ord från panelen: Anne Bøgh Fangel: ”Låt oss droppa alla profetior, låt oss titta på action” . Giovanni Leoni: ”Den extremt snabba utvecklingen av teknik (går från år till veckor), påverkar fundamentalt förutsättningar för oss alla, då tekniken blir mer lättillgänglig”.
Nasim Bergman Farroknia: ”vi kan se en tydlig ökning av BNP med nya teknologier. AI kommer påverka oss mer än vad någon annan teknologi gjort.  Vi kan också se att om tekniken används rätt skapar den värden: förebyggande, tillgänglighet, inivdidanpassad, användarvänlig, samskapat, datadriven
Janne Elvelid: ”Generative AI will be integrated in all interfaces”.

Irene Ek var inne på ansvarsfullhet inom AI för att skapa förtroende för den nya teknologin. Viktigt att vara tydlig i hur man byggt samt vilket data som använts.
Alla var överens om att det kommer krävas otroligt stora resurser för att EU ska ha en chans att hänga med i den globala konkurrensen om ledarskap inom AI och digitalisering. Frågan är om det finns en politisk vilja i Sverige och inte minst inom EU??

De områden som framstod som mest diskuterade under mötet var:
Förändringsledarskap och Innovation: Det talades om behovet av ett starkt ledarskap för att navigera den stora förändringsprocess som AI innebär. Framhävandet av mod, kunskap, och kompetensutveckling, samt förmågan att experimentera och anpassa sig till nya arbetsmetoder var genomgående teman. Mod krävs för att vi ska våga avvika från vår tradition att lägga mycket tid på att bygga scenarios. Vi bör i stället bli snabbfotade och snabbt komma igång med att testa våra tankar.
Giovanni Leoni uttryckte det “really about change management in a high speed pace of change, challenge: how will companies be able to manage this?”

Vidare betonades vikten av att främja en kultur av innovation och att stärka teknologiförståelse inom utbildning och arbetsliv. Teknik är fantastiskt, men låter vi inte individer som berörs förstå nyttorna som skapas kommer vi inte att lyckas att få en bra utväxling av de satsningar som görs. En utmaning för de organisationer som vill prova nytt är att få en kultur som förstår och vill. Här måste kulturen vara öppen för att experimentera, testa, ta risker- och misslyckas, men ändå lära av dessa och börja om.

Det är viktigt att vara tydlig i sin kommunikation med medarbetare, kunder och ägare för att visa hur den nya teknologin kan komma att fungera och hur den kan användas till deras fördel. Kanske kan man skapa AI demos och använda befintliga användarfall för att visa på framtiden – vi måste bli bättre på att forma lärande organisationer.


AI Governance och Reglering: En tydlig tonvikt lades på den växande rollen av AI i regulatoriska sammanhang. Två punkter som betonades var vikten av att ha kontroll över sina data och modeller samt de utmaningar och möjligheter som kommer med nya AI-förordningar.
Vi kan ana att det över tid kommer att bli ett framväxande regulatoriskt landskap inom och utom EU.
AI-sovranitet och principer för etisk användning av AI var centrala punkter som togs upp under Rundabordssamtalet. Det kunde konstateras att ansvarsfull användning av AI och transparens är viktigt för att bygga förtroende. Här måste näringslivet redan nu planera för framtida revisioner av framtagna AI:n
Diskussioner om AI-riskstyrning, regleringar och etiska principer är väsentliga. Här berättade Irene Ek från Google, att man exempelvis antagit ett antal principer som styr deras utveckling – man är transparent med att kommunicera hur det påverkat deras utveckling, vilka vägval man gjort utifrån exempelvis etiska överväganden.

Man utvecklar AI-relevant teknik som lutar sig mot regulatoriska landskapet (förbjuden AI, organisation för att klara efterlevnad och uppföljning av byggda AI modeller.)

Integrering av AI i verksamheter: Diskussionerna pekade på en framtid där AI är en integrerad del av alla digitala gränssnitt, med en stark inriktning på att minimera ineffektiva processer och anpassa information efter olika mottagares behov. Det nämndes också hur organisationer kan förbereda sig för att anpassa sig till de snabba förändringarna som AI-teknologin för med sig – en stor förändring för många roller t ex stora grupper kan komma att förlora jobben eftersom företagen inte klarar av den snabba förändringen. AI- frågan kan komma att bli större än klimatfrågan. Språk blir en icke-fråga med generativ AI)